ข้อมูลโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

คำค้น

  ลำดับ ชื่อโครงงาน(ไทย) ชื่อโครงงาน(อังกฤษ) ปีการศึกษา ดูเพิ่มเติม
  1 ระบบร้านสติ๊กเกอร์ออนไลน์ (กรณีศึกษา) ร้าน 456 Print & Design Online sticker shop system for 456 Print & Design Shop 2563
  2 ระบบบริหารจัดการบุคคล บริษัท บ้านโอ จำกัด Personnel Management System for Baan O Company Limited 2563
  3 ระบบจองห้องประชุมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Meeting room reservation system in Loei rajabhat university 2563
  4 เกมอัศวินแห่งคำศัพท์ Game Knight of Vocabulary 2562
  5 ระบบฐานข้อมูลคะแนนสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Loei Rajabhat University Student’s English Proficiency Test Score Database system 2563
  6 ระบบให้น้ำผักในโรงเรือนอัตโนมัติ โดยการให้น้ำผักสลัด เพื่อการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ automatic greenhouse watering system 2563
  7 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยคณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Teachers and staff Research Database System 2563
  8 การรู้จำป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์ด้วยการเรียนรู้เชิงลึก Motorcycle License Plate Recognition Based on Deep Learning 2563
  9 ระบบค่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ Academic camp systems 2563
  10 ระบบตรวจจับฝุ่น-PM-2.5-เพื่อจัดเก็บข้อมูลด้วยราสเบอรรี่พาย Dust senser system -PM-2.5- to store data with raspberry pie 2563
  11 ระบบจดจำใบหน้าเพื่อปลดล็อกกลอนประตูอัตโนมัติ Face Recognition System for Automatic Door Unlocking 2563
  12 ระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Professional Experience Training Information System for Students Faculty of Science and Technology Loei Rajabhat University 2563
  13 ระบบการควบคุมน้ำและการเก็บข้อมูลไฮโดรโปนิกส์ผ่านระบบ IOT Water control and hydroponics data collection through IOT systems 2563
  14 การใช้ Convolutional Neural Network ในการตรวจพยาธิสภาพทรวงอกบนภาพเอกซเรย์บนทรวงอก Applying Convolutional Neural Network to Detect Chest Pathology on Chest - X-ray Image 2563
  15 การพัฒนาระบบเอกสารในชั้นเรียนออนไลน์ สำหรับครู ระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนสุนทรพรหมคุณศึกษา จังหวัดขอนแก่น The Development of The Online Classroom Document System For Primary Level Teachers, Suntornphommakhunsuksa School 2562
  16 ระบบจัดการข้อมูลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ Computer Science Student Intership Management System 2562
  17 การพัฒนาเว็บไซต์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Website development in the field of food and nutrition Loei Rajabhat University 2562
  18
  19 ระบบร้านค้าขายส่งสินค้า The Wholesale Management System Development 2/2562
  20 ระบบส่งเสริมการใช้งานห้องสมุดด้วย Electronic Stamp Library promotion system with Electronic Stamp 2562
  21 การพัฒนาโปรแกรมสมัครเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Loei Rajabhat University Sign up Development Program 2562
  22 แอพพลิเคชั่นบันทึกข้อมูลการวิ่งออกกำลังกาย Jogging data recording application 2/2562
  23
  24 ระบบแนะนำหนังสือออนไลน์ Online book recommendation system 2/2562
  25 สื่อการเรียนรู้ตัวอักษรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย ด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง English Alphabet Learning Materials for Preschool Children via Augmented Reality 2562
  26 แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ Electronic forms Faculty of Science personnel activities 2562
  27 การพัฒนาแอพพลิเคชันแผ่นพับภาพมุมสูงด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง A Development of Bird Eye View Brochure Application using Augmented Reality Technology 2562
  28 การพัฒนาระบบติดตามการแจ้งซ่อมและตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องปรับอากาศภายในอาคารเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Development of Tracking System for Repairing and Checking The Availability of Air Conditioners in Faculty of Science and Technology Loei Rajabhat University Buildings 2562
  29 การจดจำตัวอักษรบนคัมภีร์ใบลานด้วยการใช้อัลกอริทึมการเรียนรู้เชิงลึก Recognizing Letters on Palm Leaf Manuscript Using Deep Learning Algorithms 2562
  30 ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Electronic Document Management System, case study Faculty of Science and Technology 2/2562
  31 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสอบวัดระดับความรู้ด้านการคิด วิเคราะห์สำหรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (Development of information system for managing the level of analytical thinking for students of the Faculty of Science and Technology, Loei Rajabhat University) 2562
  32 ระบบคลังสินค้ากลุ่มสมุนไพรขามป้อม กรณีศึกษากลุ่มสมุนไพรขามป้อม Khampom Herb Group Warehouse System Case Study Khampom Herb Group 2561
  33 ระบบการจัดการร้านขายปุ๋ยไทยบ้าน Thai Baan Fertilizer Store Management System -
  34 ระบบขออนุญาตไปราชการออนไลน์ กรณีศึกษาสำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น E-Civil Duty Leave : A case study of khon kaen Revenue office -
  35 ระบบจัดการไร่อ้อยออนไลน์ กรณีศึกษา ไร่อ้อยทรงวุฒิ บ้านโนนเมือง Online Sugarcane Management System SongwutFarm Ban 2561
  36 ระบบบริหารจัดการการแจ้งซ่อมเครื่องจักร Machinery Helpdesk System 2561
  37 ระบบลงชื่อเข้าเรียนผ่านคิวอาร์โค้ดด้วยโทรศัพท์มือถือ Mobile Class Attendance System via QR Code 2561
  38 ระบบการจัดการข้อมูลลานจอดรถ Parking Management System 2561
  39 ระบบจัดลำดับการให้บริการโต๊ะอาหารสำหรับร้านอาหารด่วนพิศวาส Table Reservation and Queue Management System for Dwn Phiswas Restaurants 2561
  40 ระบบบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลเอราวัณ Adminservice 2561
  41 ระบบบริหารจัดการสั่งผลิตและจำหน่ายรถพ่วงข้าง Management System for Production and Distribution of Sidecar 2561
  42 ระบบบริหารจัดการพระเครื่องร้านพระเครื่องแมน​ มหาราช Manmaharaj Amulet Shop​ Management System 2561
  43 ระบบจองคิวทำเล็บออนไลน์ Painting Nail Booking 2561
  44 การพัฒนาระบบจัดการโรงรับจำนำ กรณีศึกษา โรงรับจำนำป๋าสิทธิ์ออนไลน์ อ.เมือง จ.เลย Development of pawnbroker management system case study of pawn shop online. 2561
  45 ระบบขนส่งผลไม้ FRUIT TRANSPORTATION SYSTEM 2561
  46 ระบบจัดการฐานข้อมูลด้านวิชาการของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย A Database System for Collecting Academic Records of Lecturers in Rajabhat Loei University 2561
  47 ระบบจัดการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ E-Conference Management System 2561
  48
  49 ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Electronic Book System 2561
  50 ระบบจองสนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Stadium reservation system, Loei Rajabhat University 2561
  51 ระบบการบริหารงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และ ระบบบริการความช่วยเหลือออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. System security and service system, online help. Rajabhat University. 2561
  52 ฟาร์มปลูกกาแฟอัจฉริยะ Smart Coffee Plantation 2561
  53 การพัฒนาระบบเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านแบบไร้สายด้วยท่าทางบนใบหน้าผ่านบอร์ดไมโครคอลโทรลเลอร์ Development of wireless home electrical system control with face gesture via microcontroller board 2561
  54
  55 ระบบจัดการการเลือกตั้งออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Loei Rajabhat University Election Online System 2561
  56 พัฒนาระบบฐานข้อมูลการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ Development of a database system for the development of banana products for commercial purposes. 2561
  57 การพัฒนาต้นแบบระบบโรงเรือนเลี้ยงไก่แบบปิดเพื่อควบคุมอุณหภูมิด้วยการใช้ลมร้อนและเย็นแบบอัจฉริยะโดยการควบคุมผ่านอินเตอร์เน็ต Henhoure Prototype Development System for Smart Farming Using Chilled Water Air and Temperature Control Via Internet of Things 2561
  58 การพัฒนาต้นแบบระบบตู้รักษาอุณหภูมิเพื่อการรักษาคุณภาพของวัคซีนแบบพกพาอัจฉริยะโดยการควบคุมผ่านอินเตอร์เน็ต A Development of Prototype and System for Smart Refrigment Via Internet 2561
  59 ระบบการจัดการร้านขายผักออร์แกนิค Organic Vegetables Shop Management System 2561
  60 ระบบจัดการร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ออนไลน์ Computer Store Management System Online 2561
  61
  62 การประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเชิงลึก เพื่อวิเคราะห์การสวมหมวกนิรภัย Applying an Advanced Deep Learning Algorithm for Detecting Helmet Wearing 2561
  63 ระบบการจัดการกรณีศึกษาสวัสดีรถตู้ Van Management System Case Study Sawaddee Vans 2561
  64 ระบบบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย LRU’s Community service providing system 2561
  65 ระบบติดตามภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียนของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย Nutrition monitoring system for school children at Dansai Memorial Hospital 2561
  66 ระบบฐานข้อมูลฉลากโภชนาการของอาหารในร้านสะดวกซื้อ ของกลุ่มงานโภชนศาสตร์โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย The nutritional of food database system in convenience store of Loei nutritional of hospital group, Loei 2561
  67 ระบบสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Information System Science and Technology Faculty of Loei Rajabhat University 2561
  68 การพัฒนาโปรแกรมวางแผนการรับประทานอาหารของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง กลุ่มงานโภชนศาสตร์โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย Development of Food Consumption Planning Program for Chronic Kidney disease, Nutrition Department, Loei Hospital 2561
  69 ระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลในการประเมินอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Information System for Information Storage in Assessment of Faculty of Science and Technology, Loei Rajabhat University 2561
  70 การพัฒนาระบบควบคุมการเปิดปิดสวิตช์ไฟฟ้าและบันทึกการใช้งานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยอินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสิ่ง Development of Control System to Switching the Power of Electric Application and Using Record by Internet of thing. 2561
  71 ระบบการจัดการวัสดุและถ่ายเอกสาร Material store and copyprint Management System 2560
  72 ระบบการจัดการบุคลากร ลานมันไร่พรสวรรค์ Personnel management farm Pornsawan information system 2560
  73 ระบบประมวลผลการเรียนวิทยาลัยเทคนิคชุมแพ Technic Chumphae System 2560
  74 ระบบแจ้งซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเซอร์วิส Electrical Appliance Repair system 2560
  75 ระบบจองคลาสออกกำลังกายแบบกลุ่มสำหรับเอ็มโซไซตี้ฟิตเนส Booking classes group exercise system for Msociety Fitness 2560
  76 ระบบบริหารคลังวัสดุโรงเรียนหนองนาคำ Material Store Management Systems Nongnakham School 2560
  77 ระบบการจัดการหอพักคุณยาย Khunyai Dormitory system 2560
  78 ระบบเบิกจ่ายสารเคมี ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Chemicals disbursement system of ICAM 2560
  79 ระบบสารสนเทศบริษัทกำจัดปลวก กรณีศึกษา บริษัทพิมชเวศ เพสท์ คอนโทรล Termite Control Information System Case Study Phim Chawet Pest Control 2560
  80 ระบบจองห้องพักออนไลน์สำหรับเทพคีรีรีสอร์ท Online Reservation System For Thipkiri Resort. 2561
  81 ระบบสารสนเทศหอพักเอ็นพีทีอพาร์ทเม้นท์ Information System of NPT Apartment 2560
  82 ระบบเบิกจ่ายครุภัณฑ์ Supplies And Equipment Reimbursement System 2559
  83 ระบบค้นหาเส้นทางการเดินรถสองแถวภายในอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (สองแถว แอพพลิเคชั่น) Khonkaen Searching Communication System For Android Operating System (Song Teaw Application) 2/2559
  84 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน Students storage Chumchonbannongkun system 2559
  85 ระบบสารสนเทศการจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู Information systems management, pension premiums for the elderly and disabled Na Klang district Nong Bua Lamphu Province 2559
  86 ระบบบริหารจัดการไก่ชนออนไลน์ Fighting Cock Online System Management 2/2559
  87 ระบบขายอุปกรณ์การเกษตรออนไลน์ Sales of agricultural equipment online 2/2559
  88 ระบบร้านสินค้าสกรีนออนไลน์: เดย์ทามสกรีน Screen Online System:Today Screen Time 2/2559
  89 ระบบการพัฒนาเว็บไซต์สำหรับร้านเครื่องดื่ม Development Website for Beverages System 2/2559
  90 แอปพลิเคชั่นกระติบรีวิวภาพยนตร์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ The Movie Reviews Kra-Tip Application for Android Operating System 2/2559
  91 ระบบจัดการกองทุนเงินล้านหมู่บ้านนาซ่าว Million fund Management System Na-sao villang 1/2559
  92 ระบบสารสนเทศกฏจราจรเเละการทดสอบใบขับขี่ออนไลน์ System traffic rules and driving test online 1/2559
  93 ระบบบริหารจัดการหอพักพรหมโคตร Phromkhot Dorm Management System 1/2559
  94 ระบบจัดการการสั่งอาหารร้านสวนอาหารกาบเเก้ว Kab-kaew Ordering Management System 1/2559
  95 ระบบสารสนเทศโรงเรียนบ้านไร่พวย มิตรภาพที่ 18 the Banraipory System School Mittaphab 18 1/2559
  96 ระบบซ่อมบำรุงงานเทศบาลเมืองเลย Muang Loei System Maintenance Council 2/2559
  97 ระบบรับสมัครการอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Recruit Training System In Loei Rajabhat University 2560
  98 เกมตะลุยสุดขีดชีวิต 120 ชั่วโมง 120 HOURS ON THE SURVIVAL OF WILDLIFE SANCTUARIES 2560
  99 ระบบสารสนเทศสมาร์ทคิดส์ SmartKids Information Systems 2/2559
  100 เกมส์ผจญภัยภูป่าเปาะ Phupapo Adventures Games 2561
  101 ระบบคำนวณค่าใช้บริการการชาร์จเครื่องใช้ไฟฟ้า Plug-in Charging Service System 2/2559
  102 ระบบบริหารจัดการศูนย์ฝึกวิชาชีพสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Management System of Food and Nutrition Vocational training centre , LOEI Rajabhat University 2560
  103 ระบบจำหน่ายอะไหล่รถจักรยานยนต์ Motorcycle Parts Distribution System 2560
  104 ตะลุยคำศัพท์กับภาษาอังกฤษ Dabble with english vocabulary game 2560
  105 ระบบซื้อขายไก่ชนซุ้มเพชรห้วยเข็มออนไลน์ Diamond Creek needle online trading system Gamecocks facade 2/2559
  106 ระบบการจัดการร้านเบเกอรี่ออนไลน์ Bakery Shop Online Management System 2560
  107 ระบบการจัดการการเงินและบัญชีขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยส้ม Accounting and financial management system of the Huaysom Sub-district Administration Organization 2/2559
  108 ระบบสารสนเทศศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย Nong Khai rice research center information system 2560
  109 ระบบสารสนเทศลานยางบ้านดงต้อง ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย Ban Dong Tong rubber information system 2560
  110 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพอัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจและนาอีฟเบย์ในการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคเบาหวาน : กรณีศึกษาผู้ป่วยในพื้นที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ Performance Comparison Prediction by Using of decision tree And Naive Bayes Risk Factors of Diabet : A Case Study of Kasetsombun District, Chaiyaphum 2560
  111 การจำแนกทัศนคติของนักท่องเที่ยวจังหวัดเลย จากสารสนเทศการท่องเทียวจังหวัดเลยโดยการทำเหมืองทัศนคติ Sentiment analysis of Loei Tourism from Loei information by using opinion mining 2560
  112 ระบบการจัดการหอพักกรณีศึกษาหอพักสิริรัตน์ Dorm Management System Case Study of Dorm Sirirat 2560
  113 ฟาร์มไก่อัจฉริยะโดยใช้ Internet of things smart chicken farm with internet of things 2560
  114 การพัฒนาวงจรควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยอัมพาตด้วยชุดอุปกรณ์ Arduino Development of electrical control circuit for paralyzed patients with Arduino equipment. 2560
  115 ระบบฐานข้อมูลพันธุ์มันสำปะหลังในเขตพื้นที่จังหวัดเลย Cassava Varieties Database System 2560
  116 ระบบบันทึกการเข้ากิจกรรมของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ Activity System of Computer Science Students 2560
  117 ระบบวัดระดับน้ำแม่น้ำเลยด้วยอุปกรณ์ไอโอที Water Level Meter with Internet of Things (IoT) : The Loei River 2561
  118 ระบบจัดการการรับซื้อพืชผลทางการเกษตร รวมมิตรการเกษตร อ.ท่าลี่ จ.เลย Trading system for agricultural products Ruam mit karn kaset 2560
  119 ระบบจัดเก็บข้อมูลและแบบการประเมินผู้ป่วยเพื่อเตรียมความพร้อมของแผนกวิสัญญี โรงพยาบาลภูเขียว Storage data and Preoperative Evaluation System for Anesthesiology Department Of Phu Khieo Hospital. 2560
  120 ระบบไกด์เลยพาเที่ยวออนไลน์ Guided Tour Loei Online System 2560
  121 ระบบสนับสนุนการสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย The search thesis support database system in Academic Resources Center, Office of Academic Resources and Information Technology, Loei Rajabhat University 2560
  122 ระบบสั่งอาหารในร้านอาหาร A Food Ordering System in the Restaurant 2560
  123 ระบบเก็บรอบวิ่ง และคำนวณปริมาณแคลอรี่ Counting running system and calculating calories loss 2560
  124 เอะอะ มาเทียวเลย AR Guide Tourist at Loei 2560
  125 ระบบจองโต๊ะและสั่งอาหารร้านเฮือนฝ้ายคำ A Development of Reservation and Ordering Food of HUEAN FAI KHAM Restaurant 2560
  126 ระบบจองห้องสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Room Booking Office of Academic Resources and Information Technology System, Loei Rajabhat University 2560
  127 ระบบขายอุปกรณ์การเกษตร กรณีศึกษาร้านหนองหินการเกษตร Nong Hin Agricuftural Store System 1/2559
  128 ระบบขายอุปกรณ์การเกษตร กรณีศึกษาร้านหนองหินการเกษตร Nong Hin Agricuftural Store System 1/2559
  129 ระบบจัดเก็บข้อมูลเด็กพิการเรียนร่วมโรงเรียนบ้านนาแปน Storage systems, children with learning disabilities attend school Na Japan. 2/2559
  130 ระบบสารสนเทศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินตั้ง Hintang hospital imformation system 2/2559
  131 ระบบบริหารจัดการร้านนิลคาร์สปา Nil car spa System Management 2/2559
  132 ระบบสารสนเทศของโรงเรียนบ้านก้างปลา Information System of Bannkangpla 1/2559
  133 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเลย Decition Support System to Select Tourist Destinations 1/2559
  134 ระบบสหกรณ์โรงเรียนภูหลวงวิทยา Cooperative Phuluangwittaya System 1/2559
  135 เกมอาเซียนมหาสนุก ASEAN FUN FUN 1/2559
  136 ระบบติดตามพฤติกรรมนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Tracking of student behavior for demonstration school of loei rajabhat university 1/2559
  137 ระบบแนะนำการท่องเที่ยวจังหวัดเลยด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง Loei Tourism Guide System with Augmented Reality 1/2559
  138 เว็ปไซต์สื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับ Basic computer learning media website for Junior H 1/2559
  139 ระบบสารสนเทศ ร้าน เอส ไอที เซอร์วิส S IT Services Informatiom System 1/2559
  140 โปรแกรมช่วยวิเคราะห์อัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด Analyzes the risk of cardiovascular disease 1/2559
  141 ระบบสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาสำนักวิทยบริการ Quality Assurance system to support Academic Resou 1/2559
  142 ระบบการจองการเข้าพักในรีสอร์ท ณ เลย บูทีค Reservation system for Na Loei Boutique Resort 1/2559
  143 แอปพลิเคชั่นแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเลย Loei Traval Applications 1/2559
  144 ระบบการจองรถทัวร์นำเที่ยวออนไลน์ :กรณีศึกษาบริษัทเลยจำปาทัวร์ Travel Tour Booking online System : Loei champa Tour 1/2559
  145 เกมผจญภัยในเกาะวิทยาศาสตร์ Aventure in Science Island Game 1/2559
  146 การประยุกต์ใช้บอร์ดราสเตอร์ไพสร้างระบบป้องกันภัยภายในบ้าน Home Security System with Raspberrypi Board 1/2559
  147 ระบบร้านพรพิชิตขายส่งอาหารทะเลแห้ง Pon-Phi-Chit Wholesale Dried Deafood System 1/2559
  148 ระบบเช่ารถออนไลน์ ร้านเมืองเลยรถเช่า Car Rental Online System Mueang Loei Store. 1/2559
  149 ระบบวางแผนการลงทะเบียนสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย Registralation plan system Computer Science DivisionLoei Rajabhat University 1/2559