ประกาศสำหรับนักศึกษา
           
      ขอเชิญนักศึกษากลุ่มโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกชั้นปี
  เข้าร่วมโครงการ Computer Group Logo Contest ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
           
  รายงานคะแนนนักศีกษา
         
    ประกาศ! สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ทุกหมู่เรียน
    ให้แต่ละหมู่เรียนรวบรวมไฟล์ชิ้นงานทั้งหมดของแต่ละกลุ่มแล้ว write ลงแผ่นซีดี หมู่เรียนละ 1 แผ่น
    ส่งที่ห้อง 636 ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 นี้
         
      รายงานผลการสอบโปรเจควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ วิทย์คอม หมู่ 1 (updated 15/02/2012)
      รายงานผลการสอบโปรเจควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ วิทย์คอม หมู่ 2 (updated 09/02/2012)
      รายงานผลการสอบโปรเจควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ วิทย์คอม หมู่ 3 (updated 15/02/2012)
      รายงานผลการสอบโปรเจควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ วิทย์คอม หมู่เทียบโอน (updated 08/02/2012)