อาจารย์ทอแสง พิมพ์เบ้าธรรม

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Download LRU PPT Template

lrutheme1

LRU PPT Template 1

จำนวนดาวน์โหลด = 75
lrutheme2

LRU PPT Template 2

จำนวนดาวน์โหลด = 59
lrutheme3

LRU PPT Template 3

จำนวนดาวน์โหลด = 44

RESERCH

About

Education

2556 วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2553 วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
2549 ปวส. เทคนิคคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
2546 ปวช. อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง

Certificate

2564 Rapidminner Application and Use Cases
2564 Rapidminner Machine Learning
2564 Rapidminner Data Engineering
2563 จริยธรรมในงานวิจัย
2562 IC3

Profile

วิชาที่สอน

หลักการเขียนโปรแกรม 
ศาสตร์เพื่อการคำนวณเบื้องต้น 
การทำเหมืองข้อมูล 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
องค์การและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
อินเทอร์เน็ตสำหรับสรรพสิ่ง 
คณิตศาสตร์ดิสครีต 
ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ
การดูแลและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
การจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 
สถาปัตยกรรมการสื่อสารข้อมูล 
โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริธึม 
ความเชี่ยวชาญ
Data mining
Machine Learning
Internet of Things